БІРЖАН САЛ АУДАНЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ "ЯБЛОНОВКА НЕГІЗГІ МЕКТЕБІ" ММ
ГУ "ЯБЛОНОВСКАЯ ОШ" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА БИРЖАН САЛ

Декада "Самопознание любви и творчества"

    

Список организаций

Галерея

Смотреть все>>>

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗА КАЧЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

р/с

п/п

Отырыс

Заседание

Мерзімдері

Сроки

Жауаптылар

Ответственные

1

«Яблоновка НМ » ММ сарапшылық комиссиясының № 1 отырысы

Заседание бракеражной комиссии ГУ «Яблоновская ОШ» №1:

 1. «Сарапшылық комиссия туралы ережемен»

танысу

        Ознакомление  с  «Положением  о бракеражной комиссии»

 1. 2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс

жоспарымен танысу

Ознакомление с планомработы на 2019-2020

уч. г.

 1. Сарапшылық комиссиясының № 1 актісін құру

Составление актабракеражной комиссии № 1

Қыркүйек

Сентябрь

Баймулдин А.Н.

Стадольник Е.С.

Молчанова Л.П.

Комиссия мүшелері

 

Члены комиссии

2

«Яблоновка НМ» ММ сарапшылық комиссиясының № 2 отырысы

Заседание бракеражной комиссии ГУ «Яблоновская ОШ» № 2:

 1. Күн сайынғы дайын тағамдардың сапасын

органолептикалық бақылаудан өткізгенігі бойынша қорытынды (Тамақ дайындау технологиясын, шикізатты салуды сақтау/Соблюдение технологий приготовления

пищи, норм закладки сырья.Дайын тағамның сараптамасын  байқап көруге алу, тағам дайындаудағы техникалық нормаларды орындау/Проведения бракеража  готовой пищи

(снятия пробы), выполнение технических норм в приготовление блюд. Циклдық мәзірге сәйкес нақты мәзір құруда  СанЕмН нормаларын сақтау. Оқушылардың тамақтануының сапасы /Соблюдение норм СанПиН-а при

составлении меню-раскладки, в соответствии с цикличным меню. Качество питания учащихся.

Өнімді сақтаудың жағдайлары  мен мерзімдерінің, қабылау талаптарын сақтау/Соблюдение требований  к условиям и срокам хранения, и приёмкой продукции.)

 1. Сарапшылық комиссиясының № 2 актісін құру

Составление актабракеражной комиссии № 2

Қаңтар

Январь

 

 Баймулдин А.Н.

Стадольник Е.С.

Молчанова Л.П.

 

Комиссия мүшелері

Члены комиссии

3

Яблоновка Н.М. сарапшылық комиссиясының № 3 отырысы

Заседание бракеражной комиссии  ГУ «Яблоновская ОШ» № 3:

 1. Мекеп асханасында жүзеге асырылатын өнім

сапасының нәтижесі

Результаты контроля за качеством продукции,

реализуемой в школьной столовой.

 1. Мектеп асханасында өндірілетін дайын өнімнің әр кезеңдегі талаптардың сақталуы

Соблюдение требований на всех стадиях

процесса производства готовой продукциишкольной столовой.

 1. Өнімдерді сақтаудың санитарлық-гигиеналық

талаптары

Санитарно-гигиенические условия хранения

продуктов питания.

 1. Сарапшылық комиссиясының № 3 актісін құру

Составление актабракеражной комиссии № 3

Наурыз

Март

 Баймулдин А.Н.

Стадольник Е.С.

Молчанова Л.П.

Комиссия мүшелері

Члены комиссии

4

Яблоновка Н.М. сарапшылық комиссиясының № 4 отырысы

Заседание бракеражной комиссии ГУ «Яблоновская ОШ» № 4:

 Мектепте буфеттік тамақтандыруды ұйымдастыру туралы

Об организации буфетного питания в школе

 1. Тағам сапасы

Качество питания

 1. Сарапшылық комиссиясының № 4 актісін құру

Составление актабракеражной комиссии № 4

Мамыр

Май

 Баймулдин А.Н.

Стадольник Е.С.

Молчанова Л.П.

Комиссия мүшелері

 

Члены комиссии

Комиссия мүшелері

 

Страница создана: 02.03.2020 17:21
Страница обновлена: 02.03.2020 17:21

Текст